Consentiment de CookiesA Reeduca Diagnòstic i Tractament Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 145577   |    |  Avís legal


C/ Borrell, 3 int. local14
08172 St Cugat del Vallès
Tel. 93.589.63.84
info@reeduca.org


 Tornar.  
Diagnòstic

és de gran importància la detecció de les dificultats d'aprenentatge, de la conducta o de la parla, per tal d'intervenir en el nen i el seu entorn el més aviat possible, evitant una major repercussió del problema en els diferents àmbits del nen (escolar, familiar, social i personal). La detecció i la intervenció precoç en el nen facilita una evolució més acord amb el seu propi procés maduratiu i un millor pronòstic en el tractament.

Detecció precoç:

A nivell de preescolar es poden detectar signes d'alerta, si en alguna d'aquestes àrees hi ha dificultat:

· Inici aprenentatge de la lectura i escriptura
· Aprenentatges bàsics: colors, numeració, lletres,
cançons
· Motricitat fina: pregrafisme, grafisme
· Nivells d'atenció i memòria
· Funcionament visoespacial
· Llenguatge oral
· Actitud i motivació pels aprenentatges escolars

Davant d'un problema de baix rendiment acadèmic o de dificultats escolars, és aconsellable realitzar una valoració diagnòstica per descartar possibles trastorns específics d'aprenentatge com:

· Dislèxia - Trastorn específic del llenguatge escrit
· Discalcúlia - Trastorn del càlcul
· TDA-H - Trastorn d'Atenció amb/sense
Hiperactivitat
· TEL - Trastorn Específic del Llenguatge
· TANV - Trastorn de l'Aprenentatge No Verbal


El procés diagnòstic consta de:

- 1ª visita amb la família: acolliment del cas /
història clínica
- Sessions d'avaluació diagnòstica
- Visita de devolució dels resultats obtinguts
/orientació terapèutica


Dislèxia
La dislèxia és una dificultat específica d'aprenentatge, significativa i persistent en la forma escrita del llenguatge, que és independent de qualsevol causa intel•lectual, cultural o emocional. Es caracteritza principalment per una dificultat en l'automatització del procés lector, donant com a resultat, una baixa fluïdesa lectora. Acostumen a presentar-se dificultats en la integració de l'ortografia i en ocasions també, del càlcul.

Característiques de la Dislèxia
La dificultat principal està en la integració /
automatització
:

· Lectura: alteració significativa (lentitud/errors)
· Correspondència grafema-fonema (lletra-so)
· Ortografia
· Càlcul (numeració, agilitat en el càlcul mental)
· Seqüències verbals automàtiques (taules de
multiplicar, dies de la setmana, mesos de l'any,...)


TDA-H Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat
Símptomes principals:
 • Dèficit d'atenció i concentració: distracció, dificultat per centrar i sostenir l'atenció. Tendència a oblidar objectes. Dificultats d'organització.
 • Hiperactivitat: moviment en excés o inapropiat, dificultat per restar quiet o callat.
 • Impulsivitat: precipitació al donar una resposta, dificultat per respectar els torns, tendència a interrompre converses o activitats.
Dificultats associades:
 • Dificultats específiques d'aprenentatge: lecto-escriptura i càlcul.
 • Dificultats acadèmiques.
 • Dificultats d'adaptació social i escolar.
 • Problemes de conducta.
 • Dificultats psicomotrius.
 • Dificultats emocionals.Alteració de la parla i del llenguatge
Signes d'alerta:
 • Si li ha costat parlar i encara no ho fa amb normalitat
 • Errors en la parla:
  • Fonètics/fonològics: omissió i/o confusió de sons (fonemes), alteració de l'estructura de la paraula
  • Morfosintàctics: alteració de l'estructura de frase
 • Vocabulari pobre o amb dificultat per trobar les paraules
 • Dificultat en la recepció i comprensió del llenguatge
 • Ús reduït del llenguatge, poc interès en la comunicació
 • Quequeja al parlar
Diagnòstic:

Alteració de la parla:
 • Dislàlia: quan el nen/a no produeix sons determinats de la parla o els fa de forma incorrecta.
 • Retard de la parla.
 • Disfluència de la parla (tartamudesa).

Alteració del llenguatge:

Retard simple del llenguatge.
Trastorn del desenvolupament del llenguatge.
Dificultats emocionals i conductuals
Sovint de forma associada als trastorns d'aprenentatge es donen manifestacions emocionals com:

· Baixa autoestima, inseguretat
· Ansietat (pors en relació a l'escola, companys)
· Baixa tolerància a la frustració, irritabilitat
· Manca d'habilitats socials
· Dificultat en la regulació de la conducta (control dels impulsos/emocions)

A Reeduca oferim un espai terapèutic per tractar de forma integrada, tant les dificultats d'aprenentatge com els aspectes emocionals.