Consentiment de CookiesA Reeduca Diagnòstic i Tractament Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 146453   |    |  Avís legal


C/ Borrell, 3 int. local14
08172 St Cugat del Vallès
Tel. 93.589.63.84
info@reeduca.org


 Tractament

En funció del perfil de cada nen/a es dissenya la intervenció més adequada creant un espai terapèutic on es puguin tractar de forma específica i integrada diferents dificultats.

- Reeducació de les dificultats d'aprenentatge.
- Rehabilitació de la parla (logopèdia).
- Teràpia de base cognitiva-conductual per regular aspectes conductuals i emocionals.
- Assessorament familiar i escolar.
Reeducació dels aprenentatges

En funció de les dificultats específiques de cada alumne es planifica una reeducació individualitzada on es plantegen uns objectius de tractament que s'aniran revisant i modificant segons l'evolució.

L'equip de professionals que realitzen la reeducació està integrat per logopedes i/o psicòlegs formats en les tècniques de reeducació pels trastorns d'aprenentatge, i específicament en la metodologia del programa fonètic multisensorial Orton-Gillingham, dissenyat pel tractament de les dificultats en l'aprenentatge de la lecto-escriptura , especialment, de la dislèxia.
En la reeducació dels aprenentatges es treballen de forma integrada les diferents dificultats:
  • Llenguatge oral
  • Llenguatge escrit:
  • Lectura
  • Ortografia
  • Expressió escrita
  • Grafisme
  • Càlcul
  • Habilitats visoespacials
  • Nivells d'atenció i memòria
  • Hàbits de treball / tècniques d'estudi

Assessorament familiar i escolar

Per a una evolució més favorable de la problemàtica de cada nen/a o jove és important la col•laboració de la família i escola al llarg de la seva escolaritat i durant la realització del tractament especialitzat.

Assessorament a les famílies

Un dels objectius principals és ajudar a comprendre la problemàtica del seu fill/a i orientar en tot moment cap a les ajudes pertinents.

Els objectius són:
- Comprensió de la problemàtica del fill/a
- Orientar cap a les ajudes pertinents
- Pautes psicoeducatives en funció del cas

Assessorament a les escoles

Des de Reeduca oferim un seguiment coordinat dels nostres alumnes per valorar evolució, estratègies d'actuació i assessorar en les adaptacions curriculars (objectius i/o procediments) o ajudes específiques.

Poden consultar:
- Pautes generals per a l'alumne dislèxic
- Pautes generals per a l'alumne amb TDA-H